Vennepar køb

Aftale om vennepars fælles ejerskab af aktier i Mit spanske Slot a/s.

 Vi skal passe godt på mit spanske slot og alle aktionærer skal vide, at de er medejere af mit spanske slot og behandle det som deres eget hjem. Derfor er det er kun aktionærer og deres børn og børnebørn, som kan bruge det spanske slot. Man kan ikke leje ud til andre eller lade venner overtage ens rettigheder.
Men man kan godt være flere vennepar, som bruger en aktie i fællesskab. Der er så registreret én ejer og aftalepapiret regulerer så ejerforholdet mellem ejer og de 2 vennepar. Hvis man f.eks. er enlig eller ikke har børn eller af andre årsager ikke forventer at tage til det spanske slot særlig ofte, er det oplagt at slå sig sammen med andre og fordele både udgifter og goder mellem sig. Et vennepar kan f.eks. være nogle venner, et eller flere par, familier eller søskende. Det er også en fordel for de andre aktionærer, idet vi får indtægter, når der er nogen i mit spanske slot.

Det efterfølgende er en skabelon for, hvorledes en deltagelse som aktionær i Mit spanske Slot a/s kan fordeles mellem to eller tre vennepar. Er man blot to vennepar udelades alt i det efterfølgende vedrørende “C”.

Aftalens formål:

At beskrive det fælles ejerskab blandt vennepar af 15 aktier i Mit spanske Slot a/s i forhold til, at aktierne er noteret på et navn og ikke kan fordeles på flere navne. Aftalen er således en underaftale parterne imellem, som specificerer praksis i fællesskabet omkring de 15 aktier i forhold til:

  • Køb af de 15 aktier
  • Fordeling af den tilknyttede ene brugsret
  • Ophør af det fælles ejerskab

Parterne i aftalen er:

  1. Navn, adresse, evt. cpr
  2. Navn, adresse, evt. cpr
  3. Navn, adresse, evt. cpr

Såvel A, B som C tiltræder den fælles Ejeraftale for Mit spanske Slot a/s.

Køb af aktier:

Parterne er enige om at købe 1 aktie a kr. 20.000 til kurs 100 og efterfølgende deltage i den kapitalforhøjelse denne aktie giver fortegningsret til. Her tegnes 14 aktier yderligere.

Forudsat betingelserne for tegningen af disse aktier, beskrevet på tegningsblanketten, er opfyldt indbetales kr. 280.000 den 1. december 2022.

Den samlede omkostning til disse 15 aktier er kr. 300.000.

Navnenotering af aktierne.

I og med at aktierne skal navnenoteres er parterne enige om, at de 15 aktier noteret i A’s navn.

Disse 15 aktier tildeles af selskabet et aktionærnummer.

Fordeling af købesummen kr. 300.000.

Parterne er enige om at beløbene kr. 20.000 og kr. 280.000 fordeles ligeligt i forholdet 1:1:1.

B og C indbetaler til A, som på parternes vegne foretager den fælles indbetaling af henholdsvis kr. 20.000 og kr. 280.000. A fremsender til B og C dokumentation for betalingerne.

Fordeling af den fælles brugsret.

Ved besiddelse af 15 stk. aktier erhverves en brugsret. Denne beskrives nærmere i den fælles Ejeraftale i Mit spanske Slot a/s.

Udgangspunktet i det efterfølgende er, at A, B og C langt overvejende vil anvende brugsretten til ophold på Palazete de Calzulas uafhængigt af hinanden.

Omkring såvel A, B som C optræder en personkreds med aktionærrettigheder. Denne personkreds udgøres af samlevere eller ægtefæller til A, B eller C samt deres fælles eller egne børn. Personkredsen er alle bekendt.

Booking til fast termin.

Reglerne for booking til fast termin ses nærmere beskrevet i Ejeraftalen. Der er tre årlige terminer for faste bookinger.

Parterne er enige om, at ved booking til fast termin, fremsendes bookingønsker i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen herfor er:

  1. år: 1. booking A B C; 2. booking B C A og ved 3. booking C B A
  2. år 1. booking B C A
  3. år C B A

Og så fremdeles i en treårig cyklus, som sikrer at alle tre oplever indenfor en cyklus, at booke som første prioritet ved hver af de tre årlige faste bookinger.

Er der ikke tre, men blot to partnere i aftalen er rækkefølgen:

  1. A B
  2. Booking B A

Og så fremdeles skiftevis

Point som tildeles ved ophold betragtes i enhver henseende som fælles point.

Ønsker en af parterne ikke at indsende ønsker ved en eller flere bookingterminer ændrer dette ikke på rækkefølgen ved fremtidige bookinger.

Booking ved spontan booking.

Parterne kan uafhængigt af hinanden når som helst fremsende spontane bookinger. Bookingen fremsendes af A på vegne af såvel fra A, B og C.

Administrationen af alle bookinger.

A administrerer de fælles bookinger for såvel A, B og C. A foretager disse, kommunikerer justeringer eller ændringer med den daglige leder og sørger for rettidige indbetalinger på vegne af alle. B og C indbetaler til A. A fremsender til B og C dokumentation for udførte betalinger.

A opnår ingen særrettigheder ved at påtage sig denne administrative funktion eller ved at aktierne noteres i dennes navn.

Deltagelse i arbejdsuger, temauger m.m.

Såvel A, B som C kan deltage i fælles arrangementer.

I tilfælde af at et sådant arrangement overtegnes, således det ikke er muligt at disponere værelser til alle på blot et aktienummer, og mindst to partnere insisterer på at ville deltage, og der ikke ved forhandling findes anden løsning, trækker parterne lod om deltagelsen.

Betaling af det årlige faste bidrag

A forestår betalingen af dette beløb og fremsender opkrævning på andelen heraf til B og C.

Beløbet betales rettidig af hver af parterne uanset om parterne har indledt forhandlinger om ophør af fælles ejerskab, som beskrevet i det efterfølgende.

Ophør af det fælles ejerskab.

 Efterfølgende to modeller

 Model I. Ved to vennepar og 1:1 ejerskab, hver med 50%

Model II. Ved tre vennepar og 1:1:1 ejerskab, hver med 33,3%

 

Model I. Ved to vennepar og 1:1 ejerskab, hver med 50%.

Det fælles ejerskab ophører i følgende situationer:

  1. Begge parter ønsker at sælger deres aktier
  2. Kun den ene part ønsker at sælge sin andel på 50 %
  3. Den 50% andel overgår til et dødsbo

Ad 1.

Processen i denne situation er som beskrevet i Ejeraftalen ved salg af aktier.

Parterne deltager begge ligeligt i processen, den ene part kan således ikke alene indgå en bindende fælles aftale.

Parterne tilstræber i fællesskab at fastsætte en realistisk udbudspris for aktierne. Kan der ikke opnås enighed om en fælles udbudspris fastsættes prisen til det laveste forslag hertil fra A eller B.

Den anden part opnår modsat en køberet.

Denne køberet giver ret til at vedkommende alene kan erhverve ejerskabet af alle 15 aktier ved at betale modparten 50% af den annoncerede udbudspris eller af den pris, der ved en senere forhandling med en køber opnås tilsagn til.

Ad 2.

Den part, som ønsker at sælge sin 50% andel, meddeler dette skriftligt til den anden part. Samtidig meddeles en pris for denne andel på 50%.

Dette foregår med en frist på tre måneder, Den anden part skal senest ved udløbet af de tre måneder meddele hvorvidt:

  • Vedkommende selv eller en af ham anvist tredje person ønsker at overtage den udbudte andel.
  • Kan der ikke indenfor en uge efter udløbet af de tre måneder opnås enighed om en pris for overtagelsen af denne andel igangsættes uden unødig forsinkelse et salg af samtlige 15 aktier til en pris, som er fastsat af den part, der ønsker at udtræde. Partneren, som ikke ønsker at udtræde, opnår da samme køberet som under Ad.1. Køberetten omfatter også en tredje person, som partneren måtte anvise.

Ad 3.

Såfremt dødsboet udpeger en arving eller en ny person, som overtager aktierne efter den afdøde, og den anden part kan acceptere dette, fortsætter det fælles ejerskab med indsættelse af et nyt navn for den afdøde i nærværende kontrakt.

Dette finder sted indenfor en frist på højst 6 måneder efter dødsfald.

Såfremt dette ikke er tilfældet og den anden part, eller en af ham anvist tredjemand, ønsker at overtage den afdødes andel på 50% aftales med boet en pris herfor. Kan der ikke opnås enighed herom igangsætter boet en proces som under ad.1. Partneren, som ikke ønsker at udtræde, opnår samme køberet som under Ad.1. Køberetten omfatter også en tredje person, som partneren måtte anvise.

Model I. SLUT

Model II. Ved tre vennepars 1:1:1 ejerskab, hver med 33,3% ejerskab.

Det fælles ejerskab ophører i følgende situationer:

  1. Alle tre parter ønsker at sælger deres andele
  2. Kun den ene part eller to partnere ønsker at sælge sin andel
  3. En andel på 33,3% overgår til dødsbo

Ad 1.

Processen i denne situation er som beskrevet i ejeraftalen ved salg af aktie.

Parterne deltager alle tre ligeligt i processen, en eller to partnere kan således ikke alene indgå en bindende fælles aftale.

Parterne tilstræber i fællesskab at fastsætte en realistisk udbudspris for aktierne.

Kan der ikke opnås enighed om en fælles udbudspris fastsættes prisen til det laveste forslag hertil fra A, B eller C . Den eller de to, som ikke ønsker at sælge til denne pris, opnår modsat en køberet.

Denne køberet giver begge ret til alene eller fælles at erhverve ejerskabet af alle 15 aktier ved at betale modparten sin del af den annoncerede udbudspris eller af den pris, der ved en senere forhandling med en køber opnås tilsagn til.

Ønsker begge partnere hver alene og således ikke i fællesskab at gøre sin køberet gældende, tilrettelægges en budrunde og den partner, som byder højest overtager alle 15 aktier.

Ad 2.

Den part, som ønsker at sælge sin 33,3% andel, meddeler dette skriftligt til de to andre partnere. Samtidig meddeles en pris til hvilken andelen på 33,3 % kan overtages.

Dette foregår med en frist på tre måneder, De to øvrige partnere skal senest ved udløbet af disse tre måneder meddele om:

  • En af disse, eller begge i fællesskab eller en af disse anvist tredje person ønsker at overtage den udbudte andel
  • Kan der ikke indenfor en uge efter udløbet af de tre måneder opnås enighed om en pris for andelen igangsættes uden forsinkelse et salg af samtlige 15 aktier til en pris, som er fastsat af den part, der ønsker at udtræde. Dette foregår efter Ad. 1. De to partnere, som ikke ønsker at udtræde, opnår herved samme køberet som under Ad.1. Køberetten omfatter også en tredje person, som partnerne måtte anvise i fællesskab.

Ad 3.

Såfremt dødsboet udpeger en arving eller en ny person, som overtager andelen efter den afdøde, og de  to øvrige partnere kan acceptere dette, fortsætter det fælles ejerskab med indsættelse af et nyt navn for den afdøde i nærværende kontrakt.

Dette finder sted indenfor en frist på højst 6 måneder efter dødsfaldet.

Såfremt dette ikke er tilfældet og de to øvrige anden partnere, eller en af dem anvist tredjemand,  ønsker at overtage den afdødes andel, aftales med boet en pris. Kan der ikke opnås enighed herom igangsætter boet en proces som under ad.1.

De to øvrige partnere, som ikke ønsker at udtræde, opnår samme køberet som under Ad.1. Køberetten omfatter også en tredje person, som partnerne måtte anvise i fællesskab.

Model II. SLUT

Omkostninger ved salg eller overdragelse:

Parterne er enige om at dele omkostninger, som påløber i forbindelse med salg af aktierne helt eller delvist, fordeles ligeligt mellem parterne.

Parterne er enige om at ved enhver overdragelse, indregnes forholdsmæssigt i prisen for aktierne den del af det faste og betalte årlige beløb, der vedrører perioden fra overtagelsen og til årets udløb.

Skat:

Der skal ved organiseringen som et aktieselskab ikke betales dansk ejendomsværdiskat.

I og med at aktierne er noteret i A’s navn påhviler de fulde skattemæssige konsekvenser alene A af det fælles ejerskab af de 15 aktier.

B og C er imidlertid forpligtet til via nærværende aftale, at kompensere A for 2/3 dele af en dokumenteret aktieskat af en kursgevinst, som udløses til A ved et salg, Opnås modsat et kurstab kompenserer A til B og C 2/3 dele af den skattemæssige værdi af dette kurstab. Det påhviler A at fremsende opgørelse ved salg til B og C.

Er der kun to partnere A og B og ikke som beskreven ovenstående tre partnere A, B og C reguleres forholdsmæssigt herfor.

Bookinger og bookingønsker ved salg eller overdragelse:

Faste bookinger:

Parterne er enige om, at der ikke fremsendes nye faste bookingønsker eller kan foretages spontane bookinger, hvilket kan forsinke en salgsproces, såfremt et af ovennævnte tre scenarier er påbegyndt og ikke er afsluttet.

Bekræftede bookinger, som eksisterer på tidspunktet, hvor ønske om udtrædelse meddeles og hvor opholdet for den bekræftede booking er beliggende efter udløbet af tidsfristerne i ovennævnte tre scenarier, fortabes og kan ikke udnyttes med mindre, der blandt parterne opnås særskilt enighed herom. Omkostningen hertil bæres alene af den part som bookingen vedrører.

Er der bekræftede bookinger placeret inden udløbet af tidsfristerne kan disse gennemføres på normal vis.

Fravigelse af nærværende aftale.

Alle forhold i denne aftale kan fraviges. Dette forudsætter at alle partnere: A, B og C er enig heri. Væsentlige fravigelser aftales skriftligt.

Uenighed i øvrigt.

Parterne forpligter sig til at søge uenighed løst ved forhandling.

Fortsat uenighed parterne imellem, som ikke beskrives i nærværende aftale, eller uenighed om tolkning af nærværende aftale skal afklares ved henvendelse til Konfliktrådet beskrevet i Ejeraftalen.

Afgørelse af Konfliktrådet er forpligtende for begge parter.

Dato.

Sted.

Underskrift A

Underskrift B

Underskrift C